फळबाग अनुदान अर्ज सुरू Falbag Lagvad Anudan Yojana

0
853

राज्यामधे Falbag Lagvad Anudan Yojana म्हणजेच भाऊसाहेबफुंडकर फळबाग लागवड योजना

सन २०२३-२४ पासून राबविण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या बदलास मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेकरीता आता MahaDBT पोर्टल वरून Online Form स्विकारणे सुरू आहे.

या लेखा मधे आपण Falbag Lagvad Anudan Yojana योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज कसा करावा, योजने करीता पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, मिळणारी अनुदान रक्कम, अनुदान योग्य फळबागा याबाबत माहिती खाली पाहु शकता.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना माहिती

योजनेचे नावFalbag Lagvad Anudan Yojana / Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana / भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
राज्यमहाराष्ट्र
विभागKrushi Vibhag Maharashtra
योजनेचे संकेतस्थळ Click Here
लाभार्थीशेतकरी
Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana
Falbag Lagvad Anudan Yojana
Falbag Lagvad Anudan Yojana

Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana मधील नवीन बदल

  1. सन २०२३-२४ पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत ‘ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे’ या बाबी ऐवजी ‘रासायनिक व सेंद्रीय खते देणे ही बाब समाविष्ट करण्यास आली आहे.
  2. तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींच्या प्रती हेक्टरी सुधारित मापदंडांना मंजूरी देण्यात आलेली आहे. (परिशिष्ट-अ)
  3. यापूढे जिवंत झाडांचे प्रमाण निश्चित केल्यानुसार प्रमाणात दिसुन आल्यास लाभार्थीना देय असणारे अनुदान तीन वर्षांत ५०:३०:२० या प्रमाणात न देता अंदाजपत्रकामध्ये (परिशिष्ट-अ) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षामध्ये देय दर्शविण्यात आलेल्या अनुदानाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

Online Form ऑनलाईन अर्ज असा करा

Online Form Falbag Lagvad Anudan

Falbag Lagvad Anudan Yojana पात्रता

अर्जदार शेतकरी असावा.

शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असावा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉब कार्ड धारण करणारा असावा.

शासन निर्णय 06/07/2018 नुसार आता जॉब कार्ड नसेल तरी लाभ घेता येतो.

आवश्यक कागदपत्र Falbag Lagwad Anudan Yojana

  • 7/12 उतारा
  • एकुण जमिनीचा दाखला
  • आधार कार्ड
  • बँक पासबुक
  • जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांकरीता)
  • चालू स्थितीतला मोबाईल क्रमांक
  • सिंचनाची सोय उपलब्ध असल्यास पुरावा (उदा.कृषी पंप विज बिल)

Falbag Lagvad Anudan Yojana करीता खालील प्रमाणे अनुदान मिळते

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना मधून लाभ घेण्याकरीता 2 हेक्टरची मर्यादा आहे.खाली दर्शविलेली अनुदान रक्कम हि 1 हेक्टर करीता दर्शविलेली आहे.

एकूण अनुदान रक्कम एक-एक वर्षाच्या तिन टप्यात खालील दिलेल्या तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे दिली जाते.

अ.क्र.फळबागतीन वर्ष मिळूण एकूण अनुदान रक्कम
1आंबा कलमे67005
2आंबा कलमे (सधन लागवड)129306
3काजु कलमे67027
4पेरू कलमे (सधन लागवड)227517
5पेरू कलमे74860
6डाळींब कलमे120777
7कागदी लिंबु कलमे72907
8संत्रा/मोसंबी कलमे82879
9संत्रा कलमे121519
10सिताफळ कलमे88275
11आवळा कलमे60064
12चिंच कलमे57465
13जांभुळ कलमे57465
14कोकम कलमे57589
15फणस कलमे54940
16अंजीर कलमे113936
17चिक्कू कलमे64455
18नारळ रोपे बाणावली (पिशवी सहित)93817
19नारळ रोपे बाणावली (पिशवी विरहित)75817
20नारळ रोपे टी*डी (पिशवी सहित)93817
21नारळ रोपे टी*डी (पिशवी विरहित)79417
Flabag Anudan Yojana

फळबाग अनुदान योजना मधे तिन वर्षात खालील तक्त्यात दाखविल्या प्रमाणे अनुदान रक्कम मिळते

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजने अंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींचे प्रती हेक्टरी सुधारीत मापदंड सन 20233-2024

Flabag Lagwad Anudan Rakkam

आंबा फळबाग लागवड (आंबा कलमे) Ambha Falbag Lagvad Anudan

Amba Falbag Lagwad Anudan

सधन लागवड आंबा फळबाग लागवड

Ambha Lagwad Anudan Yojana


काजू फळबाग लागवड Kaju Falbag Lagvad Anudan

Kaju Falbag Lagwad Anudan

सधन लागवड पेरू कलमे अनुदान Peru Falbag Lagvad Anudan

Peru Falbag Lagwad Anudan

पेरू फळबाग लागवड अनुदान Peru Lagvad Anudan

Peru Lagwad Anudan Yojana

डाळींब फळबाग अनुदान Dalimb Falbag Lagvad Anudan

Dalimb Falbag Lagwad Anudan Yojana

कागदी लिंबू फळबाग लागवड अनुदान Kakdi Limbu Falbag Lagvad Anudan

Kakji Limbu Falbag Anudan Yojana

संत्रा /मोसंबी फळबाग लागवड अनुदान Santra Mosambi Falbag Lagvad Anudan

Santra Mosambi Falbag Lagwad Anudan Yojana

संत्रा लागवड अनुदान (इंडो-इस्त्राईल पध्दत) Santra Lagvad Anudan

Santra Falbag Anudan

सिमाफळ फळबाग लागवड अनुदान Sitafal Falbag Lagvad Anudan

Sitafal Anudan Yojana

आवळा लागवड अनुदान Avala Falbag Lagvad Anudan

Avala Anudan Yojana

चिच फळबाग लागवड अनुदान Chinch Falbag Lagvad Anudan

Chinch Anudan Yojana

जांभूळ फळबाग लागवड अनुदान Jambhul Falbag Lagvad Anudan

Jambhul lagwad Anudan Yojana

कोकम फळबाग लागवड अनुदान Kokam Falbag Lagvad Anudan

Kokam Lagwad Anudan Yojana

फणस फळबाग लागवड अनुदान Fanass Falbag Lagvad Anudan

Fanass Lagwad Anudan Yojana

अंजीर फळबाग लागवड अनुदान Anjir Falbag Lagvad Anudan

Anjir Falbag Lagwad Anudan Yojana

चिकू फळबाग लागवड अनुदान Chiku Falbag Lagvad Anudan

Chiku Lagwad Anudan Yojana

नारळ रोपे बाणवली (पिशवी सहित) अनुदान Naral Falbag Lagvad Anudan

Naral Anudan

नारळ रोपे बाणावली (पिशवी विरहित) अनुदान Naral Anudan

Naral Lagwad Anudan

नारळ रोपे टी*डी (पिशवी सहित) अनुदान Naral Lagvad Anudan

Naral Falbag Lagwad Anudan Yojana

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केवळ “जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी” फळबाग लागवडीकरिता २ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुदानास पात्र आहेत. सबब, राज्यामध्ये ८० % अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही त्यांच्याकडे जॉब कार्ड नसल्याकारणाने ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्यात सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगामापासून “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना” राबविण्यास दि. ०६.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरिताचे अनुदान केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय योजना प्रति थेंब – अधिक पिक या योजनेतून अदा करण्यात येते. तसेच शेतकऱ्यांना इतर योजनांमधुन ठिबक सिंचन संचाचा लाभ होत असल्याने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ‘ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे या बाबी ऐवजी ‘खते देणे’ ही बाब समाविष्ट करण्याची तसेच सुधारित केलेल्या मापदंडांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय:-

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये सन २०२३ – २४ पासून खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देत आहे :-

१) सन २०२३-२४ पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत ‘ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे’ या बाबी ऐवजी ‘रासायनिक व सेंद्रीय खते देणे ही बाब समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२) तसेच भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत शासन अनुदानीत बाबींच्या प्रती हेक्टरी सुधारित मापदंडांना मंजूरी देण्यात येत आहे. (परिशिष्ट-अ)

३) यापूढे जिवंत झाडांचे प्रमाण निश्चित केल्यानुसार प्रमाणात दिसुन आल्यास लाभार्थीना देय असणारे अनुदान तीन वर्षांत ५०:३०:२० या प्रमाणात न देता अंदाजपत्रकामध्ये (परिशिष्ट-अ) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षामध्ये देय दर्शविण्यात आलेल्या अनुदानाप्रमाणे देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

विविध सरकारी योजनांचे Sarkari Yojana वेळीच अपडेट Update मिळवीण्या करीता खालील टेलिग्राम Telegram चॅनला Channel ज्वाईन करा

https://telegram.me/Tech_With_Rahul

विविध सरकारी योजनांबाबत Sarkari Yojana माहिती पाहण्याकरीता खालील युट्युब You Tube चॅनला Channel ला सबस्क्राईब Subscribe करा

www.youtube.com/techwithrahul

Adv